English ČŚesky 日本語 Russian

Akustika

Nanovlákna jsou již několik let vnímána jako dobrý izolační materiál pro oblast akustiky. Právě pro akustiku jsou jejich vlastnosti velmi přínosné. Vývoj výrobní technologie dopomohl k dalšímu snížení nákladů na začlenění nanovláken do produktů, byly vylepšeny vlastnosti a kvalita nanovlákenné vrstvy a bylo dosaženo jednodušší integrace se stávajícím výrobním procesem akustické izolace.

Popis technologie

Zvuk je tlumen viskozitou vzduchu, nereverzibilní deformací materiálu a termální kondukcí mezi vlákny a vzduchem. Zvuková absorpce rovněž závisí na vlastnostech struktury, jako jsou jemnost vláken, jejich průměr, porozita, atd. Většina akustické energie je znehodnocena odporem mezi vibrujícími vzduchovými částicemi a povrchem pórů, kde je kinetická energie vibrujících částic přeměněna na tepelnou energii. O akustické izolaci nebo absorbci mluvíme tehdy, je-li zvuk materiálem pohlcen zcela nebo částečně, respektive pokud zvuk projde materiálem celý bez odrazu zpět do prostoru.
 
Zvuková absorpce je vyjadřována bezrozměrným koeficientem zvukové absorpce (α) Jedná se o poměr absorbované akustické energie a akustické energie dopadající na absorpčním materiál; proto má teoretické maximum v hodnotě 1. Část zvukové energie je absorbována a zbytek je odrážen do okolí. S rostoucím koeficientem se zvyšuje absorpční schopnost materiálu.
Výhody nanovláken

Nanovlákna zlepšují akustickou izolaci finálních produktů zvýšením koeficientu zvukové absorbce. Menší tloušťka společně s nižší váhou materiálu přináší výrobci konkurenční výhodu. Graf níže ukazuje výrazné zlepšení akustických schopností tradičního zvukoabsorbčního materiálu se zabudovanou nanovlákennou vrstvou.

Acoustics